รับจดทะเบียนบริษัท รับทําบัญชี บริษัท ไทย แอคเคาน์ติ้ง จำกัด

รับจดทะเบียนบริษัท บริการด้านบัญชีและภาษีอากรบริการ จดทะเบียนธุรกิจบริการ ทำบัญชีบริการ ตรวจสอบบัญชีฟรี. จองชื่อบริษัทฟรี. ขึ้นทะเบียน E-FILING เพื่อใช้นำส่งงบการเงินกับกระทรวงพาณิชย์ฟรี. จดทะเบียน ภ.อ.01 เพื่อใช้ยื่นภาษีผ่านระบบออนไลน์ฟรี. รับ-ส่ง เอกสาร (ลูกค้าในกรุงเทพ และปริมณฑล)

Add Line

ประโยชน์ที่ได้รับ

สำหรับธุรกิจของคุณ

สะดวก รวดเร็ว

สะดวก รวดเร็ว

ช่วยลดความผิดพลาด

ช่วยลดความผิดพลาด

ผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษา

ผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษา

video-bg3.png

โปรโมชั่นลูกค้าใหม่ ทำบัญชี (กุมภาพันธ์ 2563)

ใช้งานโปรแกรมบัญชีผ่านอินเทอร์เน็ตฟรี

โปรแกรมบัญชีผ่านอินเทอร์เน็ต
 • ซื้อ/จ่ายเงินมัดจำ/ซื้อเงินสด/ซื้อเงินเชื่อ/ใบสั่งซื้อ/บันทึกค่าใช้จ่ายอื่นๆ/รายละเอียดผู้จำหน่าย/รายละเอียดค่าใช้จ่ายอื่นๆ/คำนวณยอดเจ้าหนี้ใหม่
 • ขาย/รับเงินมัดจำ/ขายเงินสด/ใบสั่งขาย/ขายเงินเชื่อ/บันทึกรายได้อื่นๆ/รายละเอียดลูกค้า/รายละเอียดรายได้อื่นๆ/รายละเอียดพนักงานขาย/ทะเบียนหมายเลขสินค้า/ใบเสนอราคา/คำนวณยอดลูกหนี้ใหม่
 • การเงิน/รับเงิน/จ่ายเงิน/ธนาคาร/ภาษีมูลค่าเพิ่ม/ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 • สินค้า/รายการประจำวันสินค้า/รายละเอียดสินค้า/รายละเอียดสินค้าชุด/รายละเอียดสินค้าบริการ/ตารางขาย/รายการตรวจนับสินค้า/ซ่อมแซมระบบสินค้า/กำหนดจุดสั่งซื้อ
 • บัญชี/ลงประจำวัน/ผังบัญชี/ยอดยกมา-ยอดปีที่แล้ว/งบประมาณ/บัญชีสินค้าคงเหลือ/เงินสดย่อย/ต้นแบบวิธีการบันทึก/สร้างสมุดรายวัน/สร้างงบการเงิน/คำนวณยอดเปลี่ยนแปลง/รายการทรัพย์สิน
 • รายงาน

งานบริการลูกค้า

จดทะเบียนธุรกิจ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ คุณวาสนา
 • 02-107-3057 Ext. 78200
 • 092-276-4805
จดทะเบียน

จดทะเบียน

 • จดทะเบียนบริษัทจำกัด
 • จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด
 • จดทะเบียนใบทะเบียนพาณิชย์
 • จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • จดทะเบียนมูลนิธิ
 • จดทะเบียนสมาคม
จดเปลี่ยนแปลงแก้ไข รายการสำคัญ รายการเอกสารของบริษัทและห้างหุ้นส่วน

จดเปลี่ยนแปลงแก้ไข รายการสำคัญ รายการเอกสารของบริษัทและห้างหุ้นส่วน

 • จดแจ้งย้ายที่ตั้งบริษัท
 • จดเพิ่มสาขา
 • จดเปลี่ยนตราสำคัญ
 • จดเปลี่ยนชื่อบริษัท
 • จดเพิ่ม-ลดกรรมการ เข้า-ออก
 • จดเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท
 • จดแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์
จดทะเบียนเกี่ยวกับสินค้า

จดทะเบียนเกี่ยวกับสินค้า

 • จดเครื่องหมายการค้า
 • จดสิทธิบัตร
 • จดลิขสิทธิ์
ประกันสังคม

ประกันสังคม

 • ขึ้นทะเบียนประกันสังคมนายจ้าง พนักงานเข้า-ออก
 • จัดทำแบบและนำส่งประกันสังคมประจำเดือน (สปส.1-10)
 • จัดทำแบบคำนวณแจ้งเงินสมทบรายงานค่าจ้างประจำปี กองทุนทดแทน (กท.20 ก)

งานบริการลูกค้า

ด้านบัญชี ภาษีอากร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ คุณวาสนา
 • 02-107-3057 Ext. 78200
 • 092-276-4805
บริการด้านบัญชี

บริการด้านบัญชี

 • รวมรวม และสอบทานความถูกต้องและสมบูรณ์ของเอกสารทางบัญชี
 • วิเคราะห์รายการเอกสารสำหรับการจัดทำบัญชีรายได้ บัญชีรายจ่าย รวมถึงการปรับปรุงรายการบัญชี จัดทำทะเบียนทรัพย์สิน
 • จัดทำบัญชีด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป และจัดทำตามมาตรฐานการบัญชี
 • จัดทำสมุดบัญชีต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนดให้ครบถ้วน ได้แก่ สมุดรายวันซื้อ, สมุดรายวันขาย, สมุดรายวันรับ, สมุดรายวันจ่าย, สมุดรายวันทั่วไป,  ผ่านบัญชีแยกประเภท
 • ปิดงบการเงินรายเดือน ได้แก่ งบทดลอง งบกำไรขาดทุน งบแสดงฐานะทางการเงิน  เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการมีข้อมูลในการตัดสินใจในทางธุรกิจ
 • ปรับปรุงข้อมูลภาษีที่ผิดพลาดให้ถูกต้องโดยเร็วเพื่อช่วยประหยัด ค่าปรับภาษีและช่วยในการวางแผนภาษีให้ทันท่วงที
 • จัดทำประมาณการภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภงด.51)
 • ออกงบการเงินประจำปี ได้แก่ งบทดลอง งบกำไรขาดทุน งบแสดงฐานะทางการเงิน และจัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน เพื่อให้ผู้สอบรับรองงบการเงิน
 • ยื่นเรื่องขึ้นทะเบียนผู้ทำบัญชีบริษัท ตามระเบียบที่กฎหมายกำหนด
 • จัดเตรียมเอกสารเพื่อนำส่งงบการเงิน สบช.3 บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าด้วยระบบ DBD e-Filing
 • ให้คำปรึกษาปัญหาด้านบัญชี
บริการด้านภาษี

บริการด้านภาษี

 • จัดทำและนำส่ง ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ประจำเดือน ได้แก่ ภงด.1, ภงด.3, ภงด.53 ให้ทันภายในเวลาที่กำหนด
 • จัดทำและนำส่ง ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ ประจำเดือน ได้แก่ ภพ.30 ,ภธ.40 ให้ทันภายในเวลาที่กำหนด
 • จัดทำรายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย ประจำเดือน
 • จัดทำและนำส่ง ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี ได้แก่ ภงด.94 ให้ทันภายในเวลาที่กำหนด
 • จัดทำและนำส่ง ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ได้แก่ ภงด.90/91 ให้ทันภายในเวลาที่กำหนด
 • จัดทำและนำส่งภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภงด.51) ให้ทันภายในเวลาที่กำหนด
 • จัดทำหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่ายประจำปี สำหรับพนักงาน
 • รวมรวมข้อมูล ภงด.1 ทั้งปี เพื่อจัดทำแบบและนำส่ง ภงด.1ก ให้ทันภายในเวลาที่กำหนด
 • จัดทำแบบและนำส่งภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี (ภงด.50) ให้ทันภายในเวลาที่กำหนด
 • ให้คำปรึกษาด้านภาษีอากรเพื่อวางแผนในการเสียภาษีให้ถูกต้อง และครบถ้วน
บริการเลิกและชำระบัญชี

บริการเลิกและชำระบัญชี

 • บริการจดทะเบียนเลิกและเสร็จการชำระบัญชี
บริการอื่นๆ

บริการอื่นๆ

 • ติดต่อสอบถาม

บริการตรวจสอบบัญชี

สำนักงานบัญชีรับตรวจสอบบัญชีโดยผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)
0
ประสบการณ์ ปี
0
จ้าง จดทะเบียน
0
จ้าง ทำบัญชี
0
รวม จดทะเบียน & ทำบัญชี

Testimonials

ใบรับรอง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ คุณวาสนา
 • 02-107-3057 Ext. 78200
 • 092-276-4805

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนบริษัท

เพิ่มเติม

News

Subscribe to Our Newsletter