รับจดทะเบียนบริษัท

รับจดทะเบียนบริษัท รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนฯ

จดทะเบียนบริษัท

บริการจองชื่อนิติบุคคล

บริการจัดเตรียมแบบฟอร์มจดทะเบียน

บริการจดทะเบียนจัดตั้งบริคณห์สนธิและจดตั้งบริษัท

บริการขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

บริการขอภาษีมูลค่าเพิ่ม

บริการให้คำปรึกษาทางด้านจดทะเบียน

จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนฯ

บริการจองชื่อนิติบุคคล

บริการจัดเตรียมแบบฟอร์มจดทะเบียน

บริการจดทะเบียนจัดตั้งห้างฯ

บริการขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

บริการขอภาษีมูลค่าเพิ่ม

บริการให้คำปรึกษาทางด้านจดทะเบียน

รับจดทะเบียนบริษัท
เอกสารที่ต้องเตรียมในการรับจดทะเบียนบริษัท E-Registration
ขั้นตอนในการดำเนินการจดทะเบียนบริษัท
เอกสารที่ต้องเตรียมในการรับจดทะเบียนบริษัท E-Registration
สำเนาบัตรประชาชนของผู้ก่อตั้ง(ผู้ถือหุ้น)ทุกคน
เบอร์โทรและemail ของผู้ก่อตั้ง(ผู้ถือหุ้น)ทุกคน
สำเนาทะเบียนบ้านของสถานประกอบการ
แบบตรายาง(ถ้ามี)
สแกน หนังสือรับรองเงินฝากจากธนาคาร (เฉพาะกรณีบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นต่างชาติ) โดยผู้ถือหุ้นที่เป็นคนไทยทุกคนจะต้องขอหนังสือรับรองเงินฝากจากธนาคารเพื่อแสดงว่าผู้ถือหุ้นคนไทย มีเงินจริงตามสัดส่วนของทุนที่ชำระแล้วของแต่ละคน
แผนที่ตั้งของสถานประกอบการ(ห้ามนำมาจาก Google Map ให้วาดโดยมือหรือคอมพิวเตอร์ โดยให้แสดงชื่อถนน สถานที่สำคัญต่างๆให้ชัดเจน และจุดที่เป็นที่ตั้งของบริษัทให้ใส่ที่อยู่ให้ชัดเจน)